About     Daily deals     

Search

Search found 6269 items

Search results

Arabic 8pp

Arabic 8pp Say IT in Arabic Say IT In Arabic !#$&'8ّ 246.'.1!+ ا'0&*.-+ت #+'*( ا: General Computer Vocabulary س آ.-=!.6$ >+م.-+: Key Vocabulary @A!Cس ر.-+: Computer "#%')#123/ .-,(آ( Word Processor 2-: ا-57#ص;) Database 282%'-ت@2?=ة ا Spreadsheet ة=B7) :)ا ( Browser اض ;E1ض/ أداة ا ِ;ّEI)ُ Mail List =& ( KLM2@ News Groups 2ر'N2ت أ?#LO) DTP (Program) ):)28 ( (/EQL-ا RS1 U%L5" Multimedia Authoring (Program) ):)28 ( (K%ّ3 دة=;E) WM21و X%-Z" Virus 2& وس\ Virus Checker ا-[2& وس K^\2Q) 57? E-mail…

Becta Last update: 2011

Bengali 8pp

Bengali 8pp Say IT in Bengali Say IT In Bengali ‡hvMv‡hvM cÖ‡‡KŠkj (Kw¤úDUvi) Gi fvlv evsjvq ejyb General Computer Vocabulary Kw¤úDUvi wel‡q mvaviY kã mg~n Key Vocabulary g~j kã mg~n Computer Kw¤úDUvi Word Processor IqvW© cÖ‡mmi Database W¨vUv‡eBm Spreadsheet ‡¯cÖW&kxU Browser eªvDRvi Mail List ‡gBj wj÷ (wPwVc‡Îi ZvwjKv) News Groups wbDR MÖ“c&m DTP (Program) wW.wU.wc (†cÖvMÖvg) Multimedia Authoring (Program) gvwëwgwWqv A‡_vwis (†cÖvMÖvg) Virus fvBivm Virus Checker fvBivm †PKvi E-mail address B-‡gBj cvVvevi wVKvbv Modem g‡Wg URL (Web site address) BD.Avi.Gj…

Becta Last update: 2011

Farsi 8pp

Farsi 8pp Say IT in Farsi Say IT in Farsi ívpD¾ ÚDFq éF PµÔ¬C êsßÎßÜÇN General Computer Vocabulary êpNßìK×DÆ í×ßص MDdÔ®¤C Key Vocabulary êlìÏÆ MDdÔ®¤C Computer pNßìK×DÆ ,éÛDëCo Word Processor qCkpJ æsCÞ Database íNDµÔ¬C ÈÛDF Spreadsheet ækpOwÊ ée¿¤ Browser pÊoÞp× ,pÊßWOwV Mail List é×DÛ PwìÎ ,é×DÛ Pvpè¾ News Group êpGh êDèçÞpÊ DTP (Program) (é×DÛ pF) íJ íN êk Multimedia Authoring (Program) Dël× íOÎß× íwëßÛ é×DÛpF ÚDFq Virus uÞpëÞ Virus Checker EDë uÞpëÞ E-mail address íÇìÛÞpOÇÎC PwJ uokA Modem Ökß× URL…

Becta Last update: 2011

Gujarati 8pp

Gujarati 8pp Say IT in Gujarati Say IT In Gujarati ,!.o£ e$u2!s£’!* qn!^ General Computer Vocabulary q@J#%o2h! b!’!H# cLf!^ Key Vocabulary ‘$W# cLf;*[!^m Computer q@J#%o2 Word Processor x[É !^b^b2 Database [^o! l^.i Spreadsheet B ^[c£o Browser l(!/i2 Mail List ‘^.z “zBo News Groups H#%i e(%jb DTP (Program) [£o£j£  !^e(^’à Multimedia Authoring (Program) ‘”Zo’£”[,! ,!^d!^2±e  !^e(^’à Virus x!.2b Virus Checker x!.2b t^q2 Âsj!b q2h!2à E-mail address >¼ ‘^.z ,^[)^b Âb2h!’$à Modem ‘!^[^’ URL (Web site address) #%,!2,^z Âx^l b!.oh$*…

Becta Last update: 2011

Kurdish (Sorani) 8pp

Kurdish (Sorani) 8pp Say IT in Kurdish (Sorani) Say IT In Kurdish (Sorani) " #%' ()*53ى 28#7 ر2456 ن *0 آ ردى ژ General Computer Vocabulary ر0 2 '<=>) ز56$) آ 6:وو09 ى Key Vocabulary (3 0)2)وو09 ى آ ) @& A04 ر( Computer !ر%آ ()!* Word Processor 67 ) !!ك 30*!() رى 0%آ! ( /و.*-) ر &ورد رت 7!و.*&ورا!:( Database <+ (0 6)0@6?) ى زا7*6ر+) آ6ن(دا( Spreadsheet .% A*BC+/)&و/D6ب-F G ا/( Browser ر I0/اوز)*KLM G@+آ6ن&) ر Iر (( Mail…

Becta Last update: 2011

Pashto 8pp

Pashto 8pp Say IT in Pashto Say IT In Pashto ÉÍAËË ÌN¶{ É{ Ï© ÐE General Computer Vocabulary ÉÃÌN¬» ÂB§ j©ÌÎ|À· e Key Vocabulary ÉÃÌN¬» ÁÈ¿ Computer j©ÌÎ|À· Word Processor jnmAj{ ½iË Database (ÆÌM É¿jÍk ÌMB§Ý5A e )oÎIBNͽ Spreadsheet «Îq ¾Íj|m Browser ikËAjI Mail List On» ÓNmÌ{ e News Groups Ó»½ ÐjJa DTP (Program) (ÂAjƒËj{) Ï{ Ï© н Multimedia Authoring (Program) (ÂAjƒËj{) Éĸλ B;ο Ϫ»Ì¿ Virus pjÍAË Virus Checker ظÃ̼̿¨¿ pjÍAË e E-mail address (pieE ½ÎÀÍA e )pieE ¹Î» BĶÍjI…

Becta Last update: 2011

Punjabi 8pp

Punjabi 8pp Say IT in Punjabi Say IT In Punjabi pMj;bI ivc AXI TI (IT) kho General Computer Vocabulary sw;rn kMipPUTr Sbd;vlI Key Vocabulary muLK Sbd;vlI Computer kMipPUTr Word Processor vrD pRosEsr Database DeT;bes Spreadsheet sprEDSIT Browser br;PUJr Mail List D;k sUcI News Groups Kbr;' de grup DTP (Program) DI TI pI (pRogr;m) Multimedia Authoring (Program) mlTImIDIA aOqirMg (pRogr;m) Virus v;iXrs Virus Checker v;iXrs cEkr E-mail address XI-mel pt; Modem moDLm URL (Web site address) yU Ar aEl (vEb s;XIT…

Becta Last update: 2011

Vietnamese 8pp

Vietnamese 8pp Say IT in Vietnamese Say IT In Vietnamese Nãi IT b»ng tiÕng ViÖt General Computer Vocabulary Tõ vùng m¸y tÝnh th«ng th−êng Key Vocabulary Tõ kho¸ Computer M¸y tÝnh Word Processor Bé xö lý tõ Database C¬ së d÷ liÖu Spreadsheet Trang tÝnh Browser Tr×nh duyÖt Mail List Danh s¸ch th− News Groups C¸c nhãm tin DTP (Program) DTP (Ch−¬ng tr×nh) Multimedia Authoring (Program) Qui t¾c ®a ph−¬ng tiÖn (Ch−¬ng tr×nh) Virus Vi rót Virus Checker Ch−¬ng tr×nh…

Becta Last update: 2011

Hindi 8pp

Hindi 8pp Say IT in Hindi Say IT In Hindi ihNdI me’ •IT– a;ER $I k)he’ General Computer Vocabulary k)MPyU$r ke) ilye s;/;r\ xBd;vlI Key Vocabulary mu:y xBd;vlI Computer k)MPyU$r Word Processor v@R p[osesr •xBd s's;/k)/ai&s'Sk)t;R– Database @w$;bes •a;'k)@û;a;/;r– Spreadsheet Sp[e@xI$ •fw)l; k);gj– Browser b[;¯Õr •avlok)n k)rne v;l;– Mail List mel ilS$ •@;k) sUcI– News Groups NyUÕ g[Up •sm;c;r smUh– DTP (Program) @I û$I ûpI û •p[og[wm– Multimedia Authoring (Program) mL$Iimi@a aoqoirNg •p[og[wm– •bhu-m;?ym p[;i/kO)t k)MPyU$r-k);yR sUcI– Virus k)MPyU$r v;Ers…

Becta Last update: 2011